Súkromie

V Kawasaki Motors Europe N.V. sa sústreďujeme na to, aby sme vám poskytli čo možno najväčšiu kontrolu nad Vašimi osobnými údajmi. Vo všeobecnosti môžete navštíviť naše webové stránky, bez toho aby ste nám oznámili, kto ste alebo aby ste nám poskytli akékoľvek informácie o sebe. Existujú však situácie, kedy od Vás môžeme požadovať informácie, ako je vaše meno a e-mailová adresa. Naším zámerom je, dať Vám vedieť, ako budeme zhromažďovať Vaše osobné údaje na internete. Ak sa nám rozhodnete poskytnúť osobné údaje prostredníctvom internetu, ktoré by sme mohli potrebovať, naším zámerom je, aby ste vedeli, ako budeme používať tieto informácie. Ak nám oznámite, že si neželáte, aby boli tieto údaje použité ako základ pre ďalší kontakt s vami, budeme vaše prianie rešpektovať. Chceme sledovať domény, z ktorých ľudia navštevujú naše stránky.

Analyzujeme tieto dáta pre trendy a štatistiky, a potom ich mažeme.

Webové stránky Kawasaki Motors Europe N.V. obsahujú odkazy na iné webové stránky. Kawasaki Motors Europe N.V. nie je zodpovedný za oznámenie o ochrane osobných údajov alebo obsah týchto webových stránok.

Rešpektujeme súkromie každého, kto navštívi tieto stránky. Prečítajte si prosím tieto oznámenia o ochrane osobných údajov starostlivo, aby ste pochopili, akým spôsobom zhromažďujeme a používame osobné údaje, ktoré ste nám poskytli. Poskytnutie Vašich osobných údajov považujeme ako súhlasné stanovisko pre nás pre ich spracovanie uvedené v týchto oznámeniach.

Čo znamenajú oznámenia o ochrane osobných údajov?

Tie osobné údaje, ktoré ste nám poskytli na ich spracovanie, sú  zhromažďované prostredníctvom, alebo v súvislosti s týmito stránkami.

Kto je zodpovedný za zhromažďovanie osobných údajov na tejto stránke?

Kawasaki Motors Europe N.V. kontroluje osobné údaje zhromaždené na tomto webe.
Zhromažďujeme a používame osobné údaje (vrátane mena, adresy, telefónneho čísla a e-mailu ) aby sme mohli:
* reagovať na otázky alebo žiadosti, ktoré nám predložíte
* spracovávať objednávky a žiadosti podané vami
* spravovať alebo inak plniť naše povinnosti vo vzťahu k akejkoľvek dohode, ktorú máte s nami
* predvídať a riešiť problémy s akýmikoľvek tovarmi alebo službami, ktoré dodávame pre vás
* vytvárať produkty alebo služby, ktoré by mohli vyhovovať vašim potrebám

Ako súčasť služieb, ktoré vám sú ponúkané prostredníctvom našich stránok, informácie o Vás, ktoré nám poskytnete, môžu byť prenesené do krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru ("EHP"). Ako príklad kedy k prenosu môže dôjsť je, ak niektorý z našich serverov sa nachádza v krajine mimo EHP, alebo jeden z našich poskytovateľov služieb sa nachádza v krajine mimo EHP. Tieto krajiny nemusia mať podobné zákony na ochranu údajov ako krajiny EHP.

Ak budeme prenášať informácie mimo EHP týmto spôsobom, podnikneme kroky na zabezpečenie prenosu, aby vaše práva na ochranu súkromia boli aj naďalej chránené. Navyše, ak budete používať naše služby aj mimo EHP, vaše informácie môžu byť prenesené mimo EHP s cieľom poskytnúť vám dané služby.

S výnimkou prípadov uvedených v týchto oznámeniach ochrany osobných údajov, nebudeme oznamovať žiadne osobné údaje bez vášho súhlasu, pokiaľ nebudeme na to oprávnený zo zákona, alebo to bude zákon vyžadovať (napríklad v prípade potreby právneho konania, alebo na účely prevencie podvodov, alebo inej trestnej činnosti), alebo ak sa domnievame, že takéto konanie je nevyhnutné pre ochranu našich práv, majetku, alebo osobnú bezpečnosť a záujmy našich užívateľov / zákazníkov atď.

Ak poskytnete dodatočne ďalšie informácie a zdieľate Vaše  informácie

Z času na čas by sme radi použili vaše osobné údaje na iné účely, než ako je uvedené vyššie. Veríme, že toto dodatočné použitie by bolo prínosom aj pre vás. Avšak chápeme, že vy si nemusíte želať, aby sme  vaše osobné údaje používali týmto spôsobom. Nebudeme používať vaše údaje na účely uvedené nižšie, ak uvediete, že si neželáte, aby sme používali vaše informácie týmto spôsobom. Navyše, kedykoľvek si budete priať, aby sme prestali používať informácie pre niektoré alebo všetky nasledujúce účely, dajte nám prosím vedieť. Zastavíme používanie vašich informácií na takéto účely, akonáhle je to primerane možné. V takom prípade sa však budú aj naďalej používať vaše osobné údaje pre účely uvedené v tomto úseku tak dlho, ako je to potrebné pre daný účel.

Z času na čas by sme chceli použiť informácie ktoré nám poskytnete na:
výskum a sledovanie dát o predaji na trhu
informovanie o našich produktoch a službách, ktoré môžu zahŕňať to, že Vás budeme  kontaktovať telefonicky
poskytovanie informácií pobočkám úradov a firiem Kawasaki Motors Europe N.V., ktoré môžu byť umiestnené mimo EHP, čo im umožní posielať informácie, ktoré môžu byť pre Vás zaujímavé.
Navyše, z času na čas by sme chceli uviesť Vaše meno, adresu a e-mail a akékoľvek iné osobné údaje, ktoré nám poskytnete vybraným tretím stranám, ktoré môžu byť umiestnené mimo EHP. Tieto tretie strany môžu používať tieto informácie na:
výskum a sledovanie dát o predaji na trhu
zasielanie informácií o svojich produktoch a službách
poskytnutie informácií svojím pobočkám úradom a firmám, ktoré im umožnia posielať informácie, ktoré môžu byť pre Vás zaujímavé.

Zber neosobných údajov

Môžeme automaticky zhromažďovať neosobné informácie o Vás, ako sú druhy internetových prehliadačov, ktoré používate, alebo webové stránky, z ktorých ste vstúpili na tie naše. Tiež môžeme agregovať údaje, ktoré ste zadali stránke (napríklad váš vek a mesto, kde žijete). Vy nemôžete byť identifikovaný z týchto informácií a používajú sa iba aby nám pomáhali poskytovať efektívne služby na tejto webovej stránke. Môžeme ich čas od času dodávať tretím stranám ako súhrnné údaje na použitie v súvislosti s týmito stránkami.

Používanie cookies

Môžeme uchovávať niektoré informácie (bežne známe ako "cookies") na vašom počítači, keď navštívite naše stránky. Cookies používame pre informačné účely. Typ informácií, ktoré zhromažďujeme v cookies sú IP adresy, dátum a čas, kedy počítač navštívil webové stránky, ktoré časti našich webových stránok boli skúmané, a či požiadavky na webových stránkach boli úspešne doručené. Tieto informácie sú anonymné; predstavuje ich počítač, nie človek.
Používame informácie z cookies k zlepšeniu našich znalostí o používaní našej webovej stránky, a aby bolo možné zistiť, či je webová stránka v prevádzke na optimálnej úrovni. To nám umožní zlepšiť naše webové ponuky pre vás, a poskytnúť Vám príjemnú a inovatívnu online prevádzku.

Chatovacie miestnosti, nástenky, diskusné skupiny.

Ak bude niekedy táto stránka obsahovať chatovacie  miestnosti, náastenky, diskusné skupiny a pod., budú zhromažďované informácie, ktoré ste zverejnili. Takéto informácie budú použité v súlade s týmito oznámeniami o ochrane osobných údajov. Upozorňujeme, že nemôžeme byť zodpovedný za použitie vašich osobných údajov, ktoré poskytnete prostredníctvom akéhokoľvek chatovacej miestnosti, nástenky, diskusnej skupiny atď. na tejto stránke . Prosíme Vás, buďte opatrní, aké osobné údaje zverejníte týmto spôsobom.

Využitie vašich osobných údajov predložených na iných webových stránkach

Nemôžeme byť zodpovední za osobné údaje zverejnené na iných webových stránkach a za postupy s ich nakladaním pokiaľ:
ste vstúpili na webové stránky tretích strán pomocou odkazov z našich webových stránok; alebo
ste presmerovaný na našu webovú stránku z webovej stránky tretej strany.
Odporúčame, aby ste si skontrolovali oznámenia o každej stránke, ktorú navštívite a kontaktovali vlastníka alebo prevádzkovateľa tohto portálu, ak máte nejaké problémy alebo otázky.

Predloženie ďalších osobných údajov

Z času na čas Vás tento web môže požiadať o poskytnutie osobných údajov o vašej rodine alebo priateľoch, napríklad tak, že im môžeme poslať podrobnosti o našich produktoch a službách. Pred poskytnutím takejto informácie, sa uistite, že ste získali ich súhlas s tým, aby ich osobné údaje boli použité týmto spôsobom. Nebudeme používať tieto informácie akýmkoľvek spôsobom, ktorý je nezlučiteľný s týmito oznámeniami ochrany osobných údajov.

Budú sa tieto ustanovenia o ochrane osobných údajov meniť?

Z času na čas môžeme vykonať zmeny v týchto oznámeniach o ochrane osobných údajov. Ak budeme vykonávať nejaké podstatné zmeny  a spôsob, akým používame vaše osobné údaje budeme informovať o týchto zmenách na tejto stránke. Kontrolujte prosím naše upozornenia o ochrane osobných údajov v pravidelných intervaloch.