KME Privacy Policy

V spoločnosti Kawasaki Motors Europe N.V. ("KME") chceme poskytnúť čo najviac kontroly nad vašimi osobnými informáciami. Keď navštívite ktorúkoľvek z našich webových stránok, možno bude potrebné, aby sme od vás zbierali informácie, ako napríklad vaše meno, e-mailovú adresu, adresu IP alebo údaje o polohe.
 
Spoločnosť KME vás bude informovať skôr, než na našich webových stránkach zhromažďíme vaše osobné informácie. Ak sa rozhodnete nám poskytnúť osobné informácie prostredníctvom našich webových stránok, ktoré by sme mohli potrebovať - ​​aby sme vám odpovedali s cieľom poskytnúť vám službu alebo produkt, ktorý ste si objednali, alebo vám poskytneme predplatné, napríklad - dáme vám vedieť, prečo zhromažďujeme takéto informácie a ako tieto informácie použijeme.
 
Stránky KME môžu obsahovať odkazy na iné webové stránky. Spoločnosť KME nezodpovedá za upozornenia o ochrane osobných údajov alebo za obsah týchto webových stránok.
 
KME rešpektuje súkromie každého, kto navštevuje naše webové stránky. Prečítajte si pozorne túto politiku ochrany osobných údajov, aby ste pochopili, ako spoločnosť KME zhromažďuje a používa osobné informácie, ktoré nám poskytnete.
 
1. Čo zahŕňa táto politika ochrany osobných údajov?
Tieto zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú na používanie vašich osobných údajov, ktoré sú zhromažďované prostredníctvom webových stránok KME alebo v súvislosti s nimi. Typom zhromaždených osobných údajov môže byť: meno, adresa, telefónne číslo a e-mail.
 
Spoločnosť KME nezodpovedá za upozornenia a postupy týkajúce sa ochrany súkromia iných webových stránok, aj keď:
získali ste prístup na webovú stránku tretej strany pomocou odkazov z našich webových stránok; alebo
prepojili ste sa s našou webovou stránkou na webovej stránke tretej strany.
 
Spoločnosť KME odporúča, aby ste skontrolovali oznámenia o každej navštívenej stránke a obráťte sa na vlastníka alebo prevádzkovateľa týchto webových stránok, ak máte akékoľvek obavy alebo otázky.
 
2. Kto je zodpovedný za osobné informácie zhromaždené na webových stránkach KME?
KME kontroluje osobné údaje získané na webových stránkach spoločnosti KME. Preto podľa podmienok všeobecných nariadení o ochrane údajov je spoločnosť KME správcom údajov, ktoré ste poskytli.
 
3. Ako sa použijú vaše osobné informácie?
Osobné údaje, ktoré KME môže zhromažďovať na webových stránkach spoločnosti KME, môžu byť použité na splnenie nášho záväzku vyplývajúceho z akýchkoľvek zmlúv uzatvorených medzi Vami a spoločnosťou KME vrátane:
odpovede na vaše dopyty alebo požiadavky
spracovanie objednávok alebo predložených žiadostí
spravovanie alebo iné plnenie svojich povinnosti vo vzťahu k akejkoľvek dohode, ktorú máte s nami
predvídať a riešiť problémy s akýmkoľvek tovarom alebo službami, ktoré vám boli poskytnuté
 
Z času na čas, ak ste to už predtým schválili, spoločnosť KME by rád použila informácie, ktoré nám poskytnete pre:
prieskum trhu a sledovanie údajov o predaji, ktoré vás môžu informovať o našich produktoch a službách, ktoré môžu zahŕňať telefonické kontaktovanie alebo poskytnutie vašich osobných údajov pobočkám a spoločnostiam spoločnosti KME, ktoré môžu byť umiestnené mimo EHP (s výhradou nižšie uvedených obmedzení týkajúcich sa prenosu osobných údajov mimo EHP) , aby vám mohli posielať informácie, ktoré vás môžu zaujímať.
vytvárať produkty alebo služby, ktoré môžu vyhovovať vašim potrebám, preto vás spoločnosť KME môže z času na čas požiadať, ak sa chcete zúčastniť jedného z našich prieskumov.
 
Ak kedykoľvek chcete, aby spoločnosť KME prestala používať vaše informácie na niektorý alebo všetky vyššie uvedené účely, oznámte nám to zaslaním e-mailu na privacy@kawasaki.eu. Spoločnosť KME prestane používať vaše informácie na takéto účely, akonáhle to bude rozumne možné.
 
4. Budú vaše údaje prenesené na tretie strany?
V rámci produktov a služieb ponúkaných prostredníctvom našich webových stránok môžu byť osobné údaje, ktoré nám poskytnete, prenesené do krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (ďalej len "EHP"). Napríklad, ak sa niektorý z našich serverov z času na čas nachádza v krajine mimo EHP, alebo niektorý z našich poskytovateľov služieb sa nachádza v krajine mimo EHP.
 
Vzhľadom na to, že spoločnosť KME je dcérskou spoločnosťou globálnej organizácie Kawasaki Heavy Industries, bude možno potrebné, aby ste údaje previedli do našej spoločnosti alebo do iných dcérskych spoločností, ktoré sa nachádzajú mimo EHP. Ak spoločnosť KME zamýšľa previesť vaše informácie mimo EHP týmto spôsobom, spoločnosť KME podnikne kroky na zabezpečenie toho, aby boli vaše práva na ochranu osobných údajov naďalej chránené a aby sa zabezpečilo, že budú zavedené primerané záruky. Spoločnosť KME bude prevádzať vaše osobné údaje iba mimo EHP, ak má KME platný právny základ na to, napríklad ak KME získal váš výslovný súhlas alebo ak je prevod potrebný na plnenie zmluvy.
 
S výnimkou uvedenou v týchto zásadách ochrany osobných údajov spoločnosť KME nebude bez vášho súhlasu sprístupňovať žiadne osobné údaje, pokiaľ KME nie je právne oprávnená alebo to nie je od nej požadované (napríklad ak je to potrebné na splnenie zákonnej povinnosti alebo na účely prevencie podvodu alebo iného zločinu) alebo ak KME verí, že takéto opatrenie je nevyhnutné na ochranu vašich životných záujmov alebo záujmov akejkoľvek inej osoby.
 
5. Používa spoločnosť KME Cookies?
Spoločnosť KME môže ukladať niektoré informácie (bežne známe ako cookie) do počítača počas vášho priehliadania.