Predĺžená záruka Kawasaki WarrantyPlus

WarrantyPlus, Vaša správna voľba

Zakúpením tohto produktu Vám Kawasaki Motors Europe N.V. (ďalej iba Kawasaki) zaručuje, že na Vašom motocykli sa neobjavia výrobné vady po dobu 24 mesiacov odo dňa uplynutia pôvodnej záručnej doby. Tento produkt sa vzťahuje výhradne na cestné motocykle a ich užívanie na súkromné účely. Cestným motocyklom sa rozumie motocykel značky Kawasaki s vydaným platným osvedčením o evidencii vozidla. Užívaním na súkromné účely sa rozumie užívanie, ktoré nie je spojené s výkonom profesie, prípadne s výkonom obchodnej činnosti. Všetky zverejnené ceny zverejnené sú uvedené vrátane DPH vo výške 20% a sú odporúčané v predajnej sieti na území Slovenskej republiky.


Poznámka: Predĺženie záruky je možné iba u vozidiel, ktoré boli do Európskej únie dovezené spoločnosťou Kawasaki Motors Europe N.V. a v rámci Európskej únie predané autorizovaným predajcom Kawasaki. Predĺžená záruka platí iba v európskych krajinách, v ktorých má Kawasaki príslušné oficiálne zastúpenie.


Pokiaľ sa v priebehu doby predĺženej záruky vyskytne zlyhanie a spoločnosť Kawasaki rozhodne, že predmetné zlyhanie bolo spôsobené výrobnou vadou, spoločnosť Kawasaki na základe vlastného uváženia zabezpečí opravu alebo výmenu potrebných náhradných dielov bez ďalších výdavkov na strane spotrebiteľa. Toto môže byť vykonané ktorýmkoľvek autorizovaným predajcom Kawasaki. Odporúčame však vykonávať opravy a servis u autorizovaného predajcu, kde bol motocykel zakúpený, keďže tento predajca má k dispozícii kompletnú servisnú históriu a znalosti o každom predanom vozidle. Predĺžená záruka predstavuje záväzok výhradne na strane Kawasaki, nie na strane autorizovaného predajcu. Žiadna skutočnosť uvedená v tomto dokumente nezakladá vzťah zastúpenia medzi Kawasaki a akýmikoľvek autorizovanými predajcami alebo ich personálom. Tento produkt žiadnym spôsobom nezasahuje do spotrebiteľských práv ani nezmenšuje ich rozsah vrátane komunitárneho práva v oblasti spotrebiteľských práv.


Spoločnosť Kawasaki nenesie zodpovednosť za diel alebo diely, ktoré podľa názoru spoločnosti Kawasaki vyžadujú opravu alebo výmenu ako priamy dôsledok:
a) Zmeny oproti štandardnej špecifikácii spôsobom ovplyvňujúcim výkon, trvácnosť alebo bezpečnosť produktu alebo niektorej z jeho častí alebo originálneho príslušenstva a doplnkov Kawasaki, napríklad:
I.Montáž neoriginálnych náhradných dielov alebo príslušenstva, pokiaľ nie sú priamo písomne odporúčané alebo schválené spoločnosťou Kawasaki.
II.Úpravy alebo nastavenia, pokiaľ nie sú priamo písomne odporúčané alebo schválené spoločnosťou Kawasaki.
b) Použitia mazív, pohonných hmôt alebo iných prevádzkových kvapalín (vrátane prostriedkov určených na čistenie a údržbu), ktoré nie sú v súlade s odporúčaniami obsiahnutými v užívateľskom manuáli.
c) Nesprávneho použitia, nesprávneho postupu pri oprave (vrátane montáže neoriginálnych náhradných dielov, príslušenstva a doplnkov), poškodenia ohňom, poškodenia vodou alebo iného druhu poškodenia vrátane fyzického poškodenia.
d) Opotrebenia vzniknutého bežnou prevádzkou vozidla. Predĺžená záruka v žiadnom prípade nekryje pravidelné servisné prehliadky, údržbu a servisné položky (ako sú mazivá, prevádzkové kvapaliny, sviečky, filtre a iné) alebo náhradné diely, ktoré sú predmetom bežnej spotreby pri prevádzke (ako sú brzdové a spojkové trecie komponenty, hnacia reťaz alebo remeň, pneumatiky a iné). Avšak vyššie uvedené položky sú kryté týmto produktom, pokiaľ je ich výmena nutná ako priamy následok výrobnej vady alebo vady materiálu.
e) Akéhokoľvek použitia na preteky alebo iné závodné účely a účely im podobné.
f) Akéhokoľvek poškodenia alebo čiastočného poškodenia spôsobeného haváriou alebo zlým zaobchádzaním alebo nedbalosťou zo strany majiteľa alebo prevádzkovateľa vozidla.
g) Nesprávneho skladovania alebo bežného opotrebenia.

Predĺžená záruka sa neuplatní, ak:
a) Pravidelná údržba a servisné prehliadky neboli vykonané autorizovaným predajcom Kawasaki v príslušných intervaloch špecifikovaných v relevantnom užívateľskom manuáli. Doklady o vykonaní pravidelnej údržbe a servisných prehliadkach musia byť predložené na požiadanie v čase podania reklamácie. Zodpovednosťou majiteľa vozidla je zabezpečiť, že údaje v servisnej knižke budú aktuálne a aktualizované autorizovaným predajcom vykonávajúcim servisnú prehliadku. Je vhodné, aby si majiteľ odložil kópie dokladov o vykonaní opráv a servisných prehliadok pre prípad straty servisnej knižky.
b) Sa na vozidle vyskytne problém, ktorý nebol oznámený autorizovanému predajcovi Kawasaki v čo najkratšom možnom čase s prihliadnutím k okolnostiam prípadu a následne nebola vykonaná dôkladná inšpekčná prehliadka vozidla u autorizovaného predajcu Kawasaki. Majiteľ vozidla je povinný vykonať všetky potrebné kroky, aby predišiel ďalšiemu poškodeniu hneď, ako sa problém vyskytne. Každá následná škoda spôsobená prevádzkou vozidla potom, ako sa vyskytol problém alebo bol identifikovaný, nebude krytá v rámci predĺženej záruky.
Predĺžená záruka sa nevzťahuje na nasledujúce položky:
a) Káble
b) Batérie
c) Žiarovky
d) Príslušenstvo a doplnky (vrátane príslušenstva a doplnkov značky Kawasaki, platí aj pre tzv. špeciálne verzie City, Tourer, Grand Tourer, Performance atď.)
e) Vady na vzhľade motocykla, ktoré neovplyvňujú jeho funkčnosť

V prípade, ak dôjde k poruche na vozidle, majiteľ zodpovedá za zabezpečenie prevozu vozidla k autorizovanému predajcovi Kawasaki. Spoločnosť Kawasaki nenesie zodpovednosť za náhradu nákladov spojených s prevozom vozidla k autorizovanému predajcovi Kawasaki.

Predĺženú záruku je možné spolu s motocyklom previesť na nového majiteľa v zmysle týchto podmienok. Za prenos záruky nie je účtovaný žiaden poplatok. Prenos záruky je možný prostredníctvom formulára v servisnej knižke alebo prostredníctvom siete autorizovaných predajcov Kawasaki.

Predĺženú záruku je možné zrušiť v lehote 30 kalendárnych dní od zakúpenia. V prípade zrušenia Vám bude refundovaná zaplatená suma znížená o administratívny poplatok vo výške 25 €. Refundácia časti prostriedkov môže byť zvážená v prípade odcudzenia vozidla alebo totálnej škody v prípade nehody. Právo na zrušenie predĺženej záruky nijakým spôsobom nezasahuje do spotrebiteľských práv ani nezmenšuje ich rozsah vrátane komunitárneho práva v oblasti spotrebiteľských práv.

Refundáciu prostriedkov vykoná autorizovaný predajca Kawasaki, u ktorého bolo vozidlo zakúpené, po predchádzajúcom odsúhlasení spoločnosťou Kawasaki na základe žiadosti spotrebiteľa o zrušenie predĺženej záruky.


Tieto podmienky sú platné od 1. januára 2010, právo na zmenu bez predchádzajúceho upozornenia vyhradené.

Záruka platí bez ohľadu na počet najazdených kilometrov.
Nezáleží, ako ďaleko zájdete: kamkoľvek po Európe sa rozhodnete ísť s Vašou Kawasaki, stále sme tu pre Vás...

Spolu až 4 roky záruky.
Rozšírenie pôvodnej 24-mesačnej záručnej doby o ďalších 24 mesiacov odo dňa skončenia pôvodnej záručnej doby, to je spolu 48 mesiacov bez starostí.

Bezplatný prevod predĺženej záruky na nového majiteľa.
Predĺžená záruka je bez akýchkoľvek poplatkov prevoditeľná na ďalšieho vlastníka vozidla, čo Vám dáva pri následnom predaji veľkú výhodu.

Plán bez rizika a ťažkostí.
Naši inižinieri Váš stroj vyvinuli, naša továreň ho pre Vás vyrobila a naša široká európska sieť autorizovaných predajcov je Vám k službám. WarrantyPlus je exkluzívne zaisťovaná spoločnosťou Kawasaki od začiatku až do konca.

Bez obmedzení.
Žiadne prekvapenia, žiadne skryté poplatky: náhradné diely aj práca, všetko je kryté v plnej výške. bez limitu na počet a celkovú výšku reklamácií.

Žiadne ďalšie papierovanie.
Jediná vec, ktorú musíte urobiť, je užívať si jazdu na Vašom motocykli, papierovanie nechajte na nás ...

Ako na to ?
Je to jednoduché, v prípade záujmu o službu WarrantyPlus stačí v priebehu trvania pôvodnej záručnej doby kontaktovať Vášho autorizovaného predajcu Kawasaki a túto službu si zakúpiť.

Koľko to stojí?
Ceny predĺženej záruky platné ku dňu 19.9.2018 sú nasledovné:
V prípade motocykla do objemu 900cm kubických vrátane je 245€.
V prípade motocykla nad objem 900cm kubických je 295€.
Zmeny cien vyhradené. Pre potvrdenie informácie o cenách sa obráťte na najbližšieho dealera Kawasaki. Delaerov môžete nájsť TU!