Právne ujednania

Úvod

Vitajte na stránkach Kawasaki Motors Europe N.V. - UK Branch. Táto webová stránka je vlastnená a prevádzkovaná spoločnosťou Kawasaki Motors Europe N.V.. Návštevníci tejto webovej stránky sú viazaní nasledujúcimi podmienkami, preto si prečítajte tieto informácie pred začatím. Pre účely týchto podmienok, "tento web" znamená internetový portál Kawasaki Motors Europe N.V., ktorý poskytuje odkazy na iné Kawasaki Motors Europe N.V. a stránky jej dcérskych spoločností. Ostatné Kawasaki Motors Europe N.V. a stránky pridružených spoločností môžu obsahovať podmienky, ktoré sa líšia od týchto podmienok. Pri prezeraní stránok Kawasaki Motors Europe N.V. si prosím skontrolujte podmienky každej webovej stránky, ktorú navštívite, a nepredpokladajte, že tieto podmienky sa vzťahujú na všetky webové stránky Kawasaki Motors Europe N.V..
(Back to top)

Vyhlásenie a odporúčania

Táto webová stránka môže obsahovať odkazy na externé webové stránky (stránky, ktoré nie sú vo vlastníctve a / alebo prevádzkované Kawasaki Motors Europe N.V.). Pri kliknutí na tieto odkazy sa externé webové stránky môžu roztiahnuť na celú obrazovku (v takom prípade budete musieť použiť tlačidlo Späť vo Vašom prehliadači pre návrat z tejto webovej stránky), alebo v niektorých prípadoch sa môže stať, že externá stránka je vložená do tejto webovej stránky pomocou rámca (v takom prípade sa budete môcť vrátiť na túto webovú stránku pomocou navigačných tlačidiel v tomto rámci). Pri načítaní externej webovej stránky do rámca tejto stránky je ľahšia navigácia späť na túto stránku a nenaznačuje žiadnu zodpovednosť z našej strany  za obsah externej webovej stránky, aj keď sa jedná o webové stránky vlastnené a prevádzkované inou spoločnosťou Kawasaki. Tieto odkazy sú poskytované s cieľom pomôcť nájsť ľahko a rýchlo relevantné webové stránky, služby a / alebo produkty, ktoré môžu byť pre vás zaujímavé. Je  na vás rozhodnúť sa, či sú vhodné pre vaše účely všetky služby a / alebo produkty dostupné prostredníctvom niektorej z týchto webových stránok. Kawasaki Motors Europe N.V. nezodpovedá za vlastníkov alebo prevádzkovateľa týchto webových stránok, alebo za akýkoľvek tovar alebo služby, ktoré dodávajú, alebo za obsah ich webových stránok. Takisto  nevstupuje ani do akýchkoľvek podmienok záruk, alebo iných podmienok či reprezentácií vo vzťahu na niektorú z nich, ani neprijíma žiadnu zodpovednosť vo vzťahu k týmto podmienkam (vrátane akejkoľvek zodpovednosti za obsah ľubovoľnej externej webovej stránky, na ktoré táto webová stránka obsahuje odkaz).
Všetky informácie alebo rady, ktoré neboli poskytnuté ako súčasť týchto ustanovení, majú všeobecný charakter. Kawasaki Motors Europe N.V. sa snaží zabezpečiť, aby všetky informácie poskytované ako súčasť tejto webovej stránky boli správne v čase ich zaradenia na týchto webových stránkach, ale nezaručujeme sa za správnosť týchto informácií. Kawasaki Motors Europe N.V. nie je zodpovedná za akúkoľvek činnosť, stratu alebo škodu, ktorú utrpíte v dôsledku spoliehania sa, beriete plnú zodpovednosť. Všetok materiál zahrnutý do webových stránok Kawasaki Motors Europe N.V. je určený len pre informačné účely a nemal by byť v žiadnom prípade považovaný za prejav budúcich výsledkov. Materiál obsiahnutý v tomto dokumente nie je ponúkaný ako právnická alebo akékoľvek iná informácia k akejkoľvek konkrétnej veci. Kawasaki Motors Europe N.V. sa výslovne zrieka akejkoľvek zodpovednosti pokiaľ ide o dôsledky spoliehania sa na akúkoľvek časť obsahu webu.

Nezabudnite, že pri jazde ste náš veľvyslanec, a preto prosím konajte nasledujúcim spôsobom:
* vždy jazdite zodpovedne, v súlade so zákonom a s rešpektom k ostatným
* používajte schválenú ochrannú prilbu a ochranný odev
* dbajte na pokyny a plán údržby vo vašej užívateľskej príručke
* nikdy nepite pred alebo počas jazdy

Táto webová stránka môže zobrazovať opatrenia prijaté v kontrolovaných podmienkach s profesionálnymi jazdcami. Nikdy sa nepokúšajte o žiadne kroky, ktoré sú alebo môžu byť potenciálne nebezpečné.

Dáta sú určené na popísanie našich produktov a ich funkčné schopnosti, ale nemusia byť aplikovateľné na každý stroj.

Technické údaje týkajúce sa našich výrobkov môžu byť bez predchádzajúceho upozornenia zmenené.

Príslušenstvo a dostupné farby sú ilustračné a môžu sa líšiť v závislosti od trhu.
(Back to top)

Podmienky

Autorské práva a ochranná známka

Táto webová stránka obsahuje materiál, vrátane textov, fotografií, filmov, PDF súborov a ďalších obrázkov a zvukov, ktoré sú chránené autorským právom a / alebo iným právom duševného vlastníctva. Všetky autorské práva a ďalšie práva duševného vlastníctva týchto materiálov sú buď vo vlastníctve Kawasaki Motors Europe N.V., alebo boli licencované od vlastníka(ov) týchto práv, takže môžu byť použité ako súčasť tejto webovej stránky.Táto webová stránka tiež obsahuje ochranné známky. Všetky ochranné známky uvedené na tejto webovej stránke patria Kawasaki Motors Europe N.V., Kawasaki Heavy Industries, Ltd. alebo boli licencované od vlastníka(ov) týchto ochranných známok pre použitie na tejto webovej stránke.

Môžete:
prezerať akúkoľvek časť webových stránok;
vytlačiť jednu kópiu akejkoľvek alebo všetkých stránok pre svoje osobné použitie.
Nesmiete:
kópie (či už tlačou na papier, ukladaním na disk, sťahovaním alebo iným spôsobom) distribuovať, vysielať, meniť alebo manipulovať akýmkoľvek spôsobom, alebo inak používať akýkoľvek materiál na webových stránkach, s výnimkami v "Môžete". Tieto obmedzenia platia vo vzťahu ku všetkým materiálom na týchto webových stránkach;
odstrániť autorské práva, ochrannú známku alebo iné oznámenia duševného vlastníctva obsiahnuté v originálnom materiáli z akéhokoľvek materiálu skopírovaného alebo vytlačeného z týchto webových stránok;
odkazovať na túto webovú stránku bez nášho predchádzajúceho písomného súhlasu.

Ak chcete poskytovať hypertextový alebo iný odkaz na túto webovú stránku, pošlite e - mail na e-mailovú adresu : webmaster@kawasaki-europe.com s podrobnosťami:
- URL adresu webovej stránky, na ktorú chcete umiestniť odkaz na túto webovú stránku
- URL adresu webovej stránky, na ktorú chcete odkázať z tejto webovej stránky

a my zvážime  vašu požiadavku. Je to na nás, či vašu požiadavku odsúhlasíme alebo nie.

Zmeny podmienok

Kawasaki Motors Europe N.V. môže z času na čas zmeniť podmienky a obmedzenia zodpovednosti stanovené vyššie. Prehliadaním tejto webovej stránky sa zaväzuje dodržiavať tieto podmienky, a tak by ste ich mali skontrolovať zakaždým, keď navštívite stránky.

Zmeny / prevádzkovanie webových stránok

Kawasaki Motors Europe N.V. môže zmeniť formát a obsah tejto webovej stránky kedykoľvek.
Kawasaki Motors Europe N.V. môže pozastaviť činnosť tejto webovej stránky pre podporu alebo údržbárske práce, za účelom aktualizácie obsahu, alebo z akéhokoľvek iného dôvodu.
Kawasaki Motors Europe N.V. si vyhradzuje právo ukončiť prístup k tejto webovej stránke kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia.

Rozhodné právo a príslušný súd

Tieto podmienky sa riadia a majú sa vykladať v súlade s holandským právom a v prípade akéhokoľvek sporu vzniknutého v súvislosti s týmito podmienkami, alebo akékoľvek sporu vzniknutého v súvislosti s webovými stránkami nech na základe zmluvy alebo deliktu, alebo inak, budú mať nad takýmito spormi jurisdikciu holandské súdy.
(Back to top)